Πληρωμή τελών

Πώς να εξοφλήσετε το λογαριασμό σας

Για διευκόλυνση του κοινού, η πληρωμή των τελών μπορεί να γίνει με τους πιο κάτω τρόπους:

  1. Ταχυδρομικώς με αποστολή επιταγής πληρωτέας στο “Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου”. Μαζί με την επιταγή να εσωκλείεται το κάτω μέρος της κατάστασης λογαριασμού. Απόδειξη είσπραξης θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στα αρχεία του Συμβουλίου.
  2. Σε όλες τις τράπεζες με παρουσίαση της κατάστασης λογαριασμού πριν την τελική προθεσμία πληρωμής.
  3. Με αυτόματη εξόφληση μέσω τραπεζικής εντολής που διευθετείται στα γραφεία μας κατόπιν εντολής του πελάτη, προσκομίζοντας το IBAN του Τραπεζικού Λογαριασμού.
  4. Μέσω διαδικτύου

Σύμφωνα με το άρθρο 30(3)(α) των περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμων του 1971-(Αρ. 2) του 2017, παράληψη σας να πληρώσετε τα τέλη του τρέχοντος έτους μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, οδηγεί στην επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης επί του απλήρωτου ποσού ίσης με 5% στην περίπτωση πληρωμής του εν λόγω ποσού εντός 4 μηνών μετά την λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής και ίσης με 15% στην περίπτωση πληρωμής του μετά την πάροδο 4 μηνών από την λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής.

Ιδιοκτήτες ακινήτων μέσα στα όρια του Συμβουλίου που δεν έχουν παραλάβει καταστάσεις λογαριασμού αποχετευτικών τελών ή επιθυμούν περαιτέρω βοήθεια, παρακαλούνται όπως επικοινωνούν στο τηλ. 23811200 ή e-mail info@psb.org.cy.