Γενικές Πληροφορίες

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου εφαρμόζοντας τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αποφάσισε όπως:

  1. Η πληρωμή τελών στο ταμείο θα γίνεται ΜΟΝΟ με την προσκόμιση του σχετικού λογαριασμού.
     
  2. Σε περίπτωση απώλειας του λογαριασμού δύναται να εκδοθεί νέος μετά από σχετικό αίτημα του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη.
     
  3. Πληρωμή από άτομα τα οποία ενεργούν για τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη (Αντιπρόσωποι) θα γίνεται αποδεκτή ΜΟΝΟ όταν πληρούνται τα πιο κάτω:

α) Παρουσιάζεται ο σχετικός λογαριασμός

ή

β) Σε περίπτωση απώλειας του λογαριασμού παρουσιάζεται εξουσιοδότηση ή σχετικό πληρεξούσιο από τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη προς το άτομο που θα κάνει την πληρωμή για τον σκοπό αυτό. Η εξουσιοδότηση ή το πληρεξούσιο θα πρέπει να είναι πρόσφατα, σε πρωτότυπη μορφή και πιστοποιημένα από Πιστοποιών Υπάλληλο.

Σε όλες τις περιπτώσεις, το Συμβούλιο δύναται να απαιτήσει την παρουσίαση ταυτότητας για την ταυτοποίηση του Αντιπροσώπου.