22/10/2014
Ανακοίνωση για την τροποποίηση του άρθρου 33

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου (ΣΑΠ) ενημερώνει το κοινό ότι σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 33 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου του 1971 έως 2013, όσοι ιδιοκτήτες υποστατικών εντός των ορίων του ΣΑΠ, μετά την παρέλευση έξι μηνών από τη λήξη της προθεσμίας των γνωστοποιήσεων που έχει ήδη δημοσιεύσει το Συμβούλιο, παρέλειψαν να συνδέσουν το υποστατικό τους με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα, υπόκεινται σε επιβάρυνση, η οποία δεν θα ξεπερνά το τέλος χρήσης που επιβάλλεται στα συνδεδεμένα υποστατικά.

Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες που δεν έχουν αποταθεί στο Συμβούλιο για έκδοση άδειας σύνδεσης του υποστατικού τους με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα, να το πράξουν το συντομότερο για αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας και επιπρόσθετων εξόδων. Για περισσότερες πληροφορίες, όσον αφορά τη σύνδεση του υποστατικού σας με το αποχετευτικό σύστημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Συμβουλίου στο τηλ.23-811200.

Η σύνδεση των υποστατικών που μπορούν να εξυπηρετηθούν από το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα είναι υποχρεωτική. Παράληψη ιδιοκτήτη υποστατικού να συνδεθεί αποτελεί αδίκημα για το οποίο το Συμβούλιο δύναται να λάβει τα προβλεπόμενα εκ του Νόμου νομικά μέτρα εναντίον του παραβάτη.