24/08/2020
Ανακοίνωση για πληρωμή τελών 2019 και 2020

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου, έχοντας υπόψη τις οικονομικές δυσκολίες που δυνατό να αντιμετωπίζει σημαντική μερίδα ιδιοκτητών ακίνητης ιδιοκτησίας από τις επιπτώσεις του COVID-19, σε συνάρτηση και με τη διαχρονική ανάγκη που υπάρχει για την αλλαγή της ημερομηνίας πληρωμής της φορολογίας ούτως ώστε η φορολογία του κάθε έτους να είναι πληρωτέα, όπως και στα υπόλοιπα Συμβούλια Αποχετεύσεων Παγκύπρια, μέσα στο ίδιο έτος που εκδίδεται, αποφάσισε τα ακόλουθα.

  1. Οι φορολογίες για τα αποχετευτικά τέλη του 2019 και του 2020 θα σταλούν ταυτόχρονα και θα είναι πληρωτέες την 31/08/20.
  2. Οι συντελεστές φορολογίας του κάθε έτους θα είναι μειωμένοι κατά 50%. Με τη μείωση αυτή οι φορολογούμενοι θα εξοφλήσουν και τα 2 χρόνια με το ίδιο ποσό που θα πλήρωναν μόνο για το 2019.
  3. Μη έγκαιρη πληρωμή συνεπάγεται με την επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης 5% την 1/9/2020 και επιπρόσθετη επιβάρυνση 10% επί των οφειλόμενων τελών την 1/3/2021, σύμφωνα με τον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο.

...................................................................................................................................................................................................

Paralimni Sewerage Board, having considered the possible effects of COVID-19 on the incomes of a substantial number of property owners in conjunction with the need to bring the payment date of the bills in line with the tax year they relate to, has decided the following:

  1. The sewerage bills for 2019 and 2020 will be sent at the same time and both years will be payable on 31st August 2020.
  2. The tax rates for each year will be reduced by 50%. After this reduction the payable amount for both years will equal the amount that would have been payable for 2019 only.
  3. If bills are not paid on time, a penalty of 5% will be payable on 1/9/2020 and an additional penalty of 10% on 1/3/2021 on the outstanding balance as per the Sewerage Law.