12/12/2014
Αποχετευτικά Τέλη 2014

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τους Κανονισμούς 32, 34, 36 και 37 των περί Αποχετεύσεων Παραλιμνίου Κανονισμών του 1992 μέχρι 2011, αποφάσισε και καθόρισε αναφορικά με το έτος 2014 τα τέλη.